ಸನ್ಮಾನ್ಯ Governor
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
member
ಸನ್ಮಾನ್ಯ Leader Of Opposition
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ
member
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
4

ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳು

1738

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

4

ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು

109

ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು

0

ಸಮಿತಿ ವರದಿಗಳು

72

ಸದಸ್ಯರು

ಮತ್ತಷ್ಟು

ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ